Caliyet-�l Ekdar

“Bu risale, me�hur alim Mevlana Halid-i Ba�dadi (rahmetullahi aleyh) taraf�ndan yaz�lm��t�r. Bu risalede, Allahü tealan�n 99 ismi ve Bedr muharebesine kat�lan Sahabe-i Kiram’�n (aleyhimürr�dvan) isimleri bildirilmekte, Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’e (aleyhisselatü vesselam) salevat getirmektedir. �lk olarak say�lan isimler, �ehit olan Sahabe-i Kiram’�n isimleridir.

Mevlana Halid-i Ba�dadi hazretleri bu kitapta, ismi zikredilen zâtlar�n hürmetine kendisine, bu kitab� okuyana ve di�er bütün müslümanlara s�hhat, afiyet ve huzur için dua etmektedir. Her kim ki bu kitab� okursa, bu dualar� etmi� olur ve sevap kazan�r.”

 

Kaydetmek için t�klay�n�z.

 

Caliyet-ül Ekdar (Arabî orijinali, PDF)