H�lid bin vel�d "rad�yallah� anh"-4
Image
Bu s�rada �am ve civar�n�n fethi için görevlendirilen �slâm ordusu Yermük’te 200 bin ki�ilik bir Bizans ordusuyla kar��la�m��t�. Hazret-i Ebû Bekr, Hâlid bin Velîd’i �slâm ordusuna takviye olarak gönderdi. Böylece takviye birlikleriyle berâber �slâm ordusunun mevcudu 40 bin ki�i oldu. Ordu komutanl���n� üzerine alan Hâlid bin Velîd görülmemi� siyâsî manevralarla kendilerinden be� kat büyük Bizans ordusunu büyük bir bozguna u�ratt� (Bkz. Yermük Sava��). Böylece �ran, Irak, �am, Suriye, Filistin ve civar� Hâlid bin Velîd’in kumandanl��� ve fevkalâde güzel idâresiyle fethedildi.

Hazret-i Ömer devri fetihlerine de kat�lan Hâlid bin Velîd hazretleri 642 (H.21) y�l�nda Humus’ta vefât etti. Rûhunu teslim edece�i vakit, muhârebe meydan�nda �ehid olmad���na çok üzüldü ve; “�imdiye kadar yüze yak�n muhârebede bulundum. Bedenimde ok, k�l�ç, m�zrak yaras�ndan bo� kalan yer yoktur. Ne yaz�k ki, ben yata��mda rahat can veriyorum!” buyurarak ebedî hayâta göç etti.

Bütün Eshâb-� kirâm gibi, hazret-i Hâlid bin Velîd de, ömrünü �slâmiyetin yay�lmas� için harcam��t�r. Peygamber efendimize olan hürmeti, muhabbeti ve ba�l�l��� son derece idi. Yan�nda, Peygamber efendimizin ism-i �erîfinin salâtü selâm ilâve edilmeden yaln�z olarak söylenmesine müsâade etmezdi. Resûlullah efendimizden kendisine bir �ey gelirse, bundan büyük �eref ve seâdet duyar, iftihâr ederdi. Bütün Eshâb-� kirâm gibi o da, Sevgili Peygamberimizin r�zâs�n� ve ho�nutlu�unu kazanabilmek için ç�rp�n�rd�. Bunun için her �eyini fedâ eder, hiç bir �eyden çekinmezdi. Cesâret ve �ecâatini ve askerlikteki tecrübelerini, �slâmiyetin her tarafa yay�lmas� için harcam�� ve bunun için Peygamber efendimiz taraf�ndan medh edilmi�tir. Peygamber efendimiz onun için; “Allah’�n iyi kullar�ndan biridir.” buyurmu�tur.