Can Verme Ac�s�
 
 
HUZUR PINARI
(Sitelerimiz her gün güncellenmektedir)
Can verme ac�s�
�mam-� Gazali'nin, �hya-y� ulum’unda,
�öyle buyurmaktad�r (can verme) hususunda:
 
Can verme'nin ac�s� öyle �iddetlidir ki,
Ba�ka bütün ac�lar, ona göre nedir ki?
 
Bir kimsenin önünde, yaln�z bu olsa �ayet,
Dünyada hiçbir �eyden alamaz tad ve lezzet.
 
Bir kimse dü�ünse ki, çok zalim, gaddar biri,
Her an için, evinden girebilir içeri.
 
Hatta vurup bir �eyle, kendisini öldürür.
O kimse, her an için ancak bunu dü�ünür.
 
Ve asla bu korkuyla yatamaz, uyuyamaz.
Yedi�i yemekten de hiçbir lezzet alamaz.
 
Hatta yemek yiyemez, bunun dü�üncesinden.
Yat�p uyuyamaz da, ölüm endi�esinden.
 
Ölüm de, her an için gelebilir herkese.
Hatta ecel, her�eyden yak�nd�r daha bize.
 
Ayr�ca can vermenin öyledir ki �iddeti,
Yoktur onun yan�nda, ba�ka �eyin k�ymeti.
 
Yetmi� k�l�ç darbesi vurulsa da birine,
Can verme ac�s�n�n yan�nda hiçtir yine.
 
Susuyor görünse de, can çeki�en bir insan,
Tükendi�i içindir takati o ac�dan.
 
Çünkü o �iddet ile, çekilir el ve ayak.
Bunun ne oldu�unu, tadanlar bilir ancak.
 
Resulullah, gitmi�ti bir hastan�n yan�na.
Gördü ki, onun ruhu dayanm�� bo�az�na.
 
Buyurdu: (Ben bilirim, bunun ne oldu�unu.
Damarlar� içinden çekiyorlar ruhunu.)
 
Hazret-i Ali dahi buyurdu ayriyeten:
(Bana, k�l�ç darbesi kolayd�r can vermekten.)
 
Peygamberlerden biri, bir gün bir kabristanda,
Gelip durdu, herhangi bir mezar�n yan�nda.
 
Allahü teâlâya yalvard� ki o vakit:
(Ya Rabbi, bu mevtaya hayat ver, onu dirilt!)
 
Onun bu duas�yle, dirilip kalkt� hemen.
Dedi: (Buyur efendim, emriniz nedir benden?)
 
Ona, ölüm hakk�nda sorunca o Peygamber,
Dedi: (Bu büyük i�ten, vereyim sana haber.
 
Öleli, elli sene oldu�u halde bu gün,
Hala unutamad�m ac�s�n� ölüm'ün.)
 
Mümin, ameli ile baz� derecelere,
Kavu�sa da, eremez daha da yücelere.
 
Lakin can ac�s�n� çekince o an insan,
O yüksek dereceler, edilir ona ihsan.
 
Bir kâfir de, dünyada yapt�ysa bir iyilik,
Ona da, bu ac�dan verilir bir hafiflik.
 
Onun kar��l���n�, dünyada alm�� olur.
Ahirette rahmetten, onlara zerre yoktur.
 
Teslim eyledi�inde Musa Nebi ruhunu,
Sordu Allah, ac�n�n ne miktar oldu�unu.
 
Dedi: (Sanki içimde, bir dikenli çal� var.
Onu tutup, a�z�mdan kuvvetle çekiyorlar.
 
Çal�n�n her dikeni, tak�lm�� bir yerlere,
Çektikçe, o yerleri ediyor pare pare.)
 
�sa Peygamber ise buyurdu ki bir zaman:
(Bana dua edin de, can vermem olsun asan.)
 
Resul-i ekrem dahi dua etti ki �öyle:
(Ya Rabbi, can vermeyi bana da kolay eyle.)
Öyle bir kimseyle arkada�l�k edin ki; onda dünya mal� h�rs� bulunmas�n.
Dâvûd-i �skenderî “Rahmetullahi aleyh”
www.huzurpinari.com
www.huzurpinari.net
www.huzurpinari.org
www.serenityfountain.org
www.sevgilipeygamberim.net
www.sevgilipeygamberim.org
www.sevgilipeygamberimiz.com
www.sevgilipeygamberimiz.org
www.cocukpinari.com
www.huzurpinaricocuk.com
(Sitelerimiz her gün güncellenmektedir)
Huzur P�nar� Mail Grubu
Gruba üye olmak için: http://www.huzurpinari.com/uyeol
Üyelikten ç�kmak için: Bu mail adresi spam botlara kar�� korumal�d�r, g�rebilmek i�in Javascript a��k olmal�d�r
Bu mail adresi spam botlara kar�� korumal�d�r, g�rebilmek i�in Javascript a��k olmal�d�r
Dini sualleriniz için: http://www.huzurpinari.com/#sual.asp