YAHY� ALEYH�SSEL�M-3
Image
Zekeriyyâ aleyhisselâm odas�nda namaz k�ld��� s�rada Cebrâil aleyhisselâm ona �öyle nidâ etti: ''Yâ Zekeriyyâ muhakkak Allahü teâlâ sana kendinden gelen bir kelimeyi (�sâ aleyhisselâm�) tasdik edici ve kereminin seyyidi ve nefsine hâkim se sâlihlerden bir peygamber olmak üzere Yahyâ'y� müjdeliyor.'' Bu husus Âl-i imrân sûresi 38-39. âyetlerinde bildirilmi�tir. Zekeriyyâ aleyhisselâm�n ihtiyar olan han�m� hâmile kald� ve belirli müddetten sonra Yahyâ aleyhisselam do�du. Rivâyete göre Yahyâ aleyhisselâm�n do�umu ile �sâ aleyhisselâm�n do�umu ayn� seneye rastlamaktad�r. Do�umundan itibaren fevkâledelikler içinde olan Yahyâ aleyhisselâm babas� Zekerriyyâ aleyhisselâm�n nezâretinde yeti�ti. Küçük ya�ta Tevrât'� okumaya ve hükümlerini anlamaya ba�lad�.