ZEKER�YY� ALEYH�SSEL�M-5
Image

Zekeriyyâ aleyhisselâm 99 veya 120 ya��na geldi�i halde neslini devâm ettirecek bir evlâd� yoktu. Han�m� da zaten çocuk do�urmuyordu ve 98 ya��ndayd�. Gerek Zekeriyyâ aleyhisselâm�n, gerekse han�m�n�n çocuk sâhibi olma ya�lar� geçmi�ti. Fakat içine bir evlâd sevgisi dü�üp kendisine sâlih bir evlâdihsân etmesi için Allahü teâlâya duâ etti. Allahü teâlâ ona Yahyâ isminde bir o�lan çocu�u ihsân edece�ini Cebrâil aleyhisselâm vâs�tas�yla bildirdi. Birgün Zekerriyyâ aleyhisselâm odas�nda namaz k�larken beyaz elbiseler içerisinde Cebrâil aleyhisselâm gelerek Allahü teâlân�n kendisine Yahyâ isminde bir o�ul ihsân edece�ini müjdeledi. Ayr�ca onun hazret-i �sây� tâsdik edece�ini, zamân�n büyüklerinden ve bütün kötülüklerden uzak, nübüvvetle (peygamberlikle) muttas�f, sâlihler zümresinde bir zât olaca��n� haber verdi. Zekeriyyâ aleyhisselâm bu müjdeye sevinip arzusunun çabuklu�unu arz ederek: ''Yâ Rabbi! Bana vâd etti�in çocu�un meydana gelece�ini delil ve alâmet olmak üzere, bu gönlüme yerle�mesi ve kalbimin bana vâdetti�in �eyde mutmain olmas� için bir ni�an ver. O alâmetle bu nimeti �ükürle kar��layay�m.'' diye münâcaatta bulundu. Allahü teâlâ Zekeriyyâ aleyhisselâm�n duâs�n� kabul ederek; ''Senin için alâmet, birbiri ard�nca üç gece (ve gündüz) insanlarla konu�mamand�r.'' Bir hastal�k ve sebep olmaks�z�n, sen s�hhatl� oldu�un halde üç gece (ve gündüz) dilini konu�madan al�koymand�r.'' buyurdu. Yahyâ aleyhisselâm ana rahmine dü�ünce Zekeriyyâ aleyhisselâm konu�amaz oldu. Meram�n� ancak i�âretle anlatabiliyordu. O, bu üç gün içinde devaml� ibâdet ve zikirle me�gul oldu. Cenâb-� Hakka kar�� hamd ve �ükür vazifesini yerine getirdi. Müddet tamam olunca Zekeriyyâ aleyhisselâm�n o�lu yahyâ aleyhisselâm dünyâya geldi. Yahyâ aleyhisselâm�n do�umu ile, Zekeriyyâ aleyhisselâm ve âilesi sevince gark oldular. Yahyâ aleyhisselâmdan alt� ay sonra �sâ aleyhisselâm dünyâya geldi. �srâilo�ullar� �sâ aleyhisselâm be�ikteyken Allahü teâlân�n kudretiyle konu�mas�na ra�men, onun babas�z dünyâya gelmesiyle ilgili olarak Zekeriyyâ aleyhisselâma iftirâ ettiler.

Image