ZEKER�YY� ALEYH�SSEL�M-4
Image

�sr�ilo�ullar�na g�nderilen peygamberlerden. �smi Zekeriyy� bin �zan bin M�slim bin Sadun olup, soyu S�leym�n aleyhissel�ma ula��r. Yahy� aleyhissel�m�n babas�d�r. M�s� aleyhissel�m�n getirdi�i dinin emir ve yasaklar�n� insanlara tebli� etti. Marangozluk yapar elinin eme�iyle ge�inirdi. Kavmi taraf�ndan �ehit edildi. Zekeriyy� aleyhissel�m zam�n�nda ��m vil�yeti Batlamy�silerin elindeydi. Onlar Kud�s'te bulunan Beyt-�l-Makdis'e h�rmet ederlerdi. Beyt-�l-Makdis m�mur olup gece ve g�nd�z orada ib�det edilirdi. Mescidde H�r�n aleyhissel�m neslinden din b�y�kleri vard�. O zamanlarda �sr�ilo�ullar� aras�nda peygamber yoktu. Bunlar bir peygamber g�ndermesi i�in gece g�nd�z Allah� te�l�ya du� ettiler. Allah� te�l�, Beyt-i Makdis'te Tevr�t yazmay� ve kurban kesmeyi id�re eden Zekeriyy� aleyhissel�m� peygamber olarak vazifelendirdi. Zekeriyy� aleyhissel�m insanlara nasihat ederek do�ru yola �a��rd�. �sr�il o�ullar�ndan onun bildirdiklerine inananlar oldu�u gibi, inanmay�p kar�� ��kanlar daha �ok oldu. Zekeriyy� aleyhissel�m, �mr�n bin M�s�n isminde bir dostunun k�z� olan Elisa ile evlendi. Elise ile hazret-i Meryem karde� olup babalar� �mran idi. �mr�n �nce Elisa'n�n annesi ile sonra bunun ba�ka erkekten olan k�z� Hunne ile evlenmi�ti. Hazret-i Meryem'in annesi olan Hunne; ''Cen�b-� Hak bana bir o�ul ihs�n ederse Beyt-�l-Makdis'e hizmet�i yapaca��m.'' diye adakta bulundu. K�z� oldu. Ad�n� Meryem koydu. Hazret-i Meryem do�madan �nce babas� �mr�n vef�t etti. Hunne k�z� Meryem'i teslimetmek �zere Beyt-�l-Makdis'e g�t�rd�. Orada bulunan �limlere niyetini anlat�p nezrinin kab�l�n� ric� etti. Meryem, Beyt-i Makdis'e kabul edildi. Fakat Meryem'in kimin him�yesinde kalaca�� hus�sunda Beyt-i Makdis hizmet�ileri olan �limler aras�nda anla�mazl�k oldu.