�sl�miyet, H�ristiyanl�k, Misyonerlik - 2

Huzur P�nar�

CEVÂB VEREMED� (DIYÂ-UL-KULÛB)

�slâmiyet, H�ristiyanl�k, Misyonerlik - 2

 

 

 
Îsâ aleyhisselâm�n hak dîni, az zemân sonra dü�manlar� taraf�ndan sinsice de�i�dirildi. Bolüs (Pavlos) ad�ndaki bir yehûdî, Îsâ aleyhisselâma inand���n� söyliyerek ve Îsevîli�i yayma�a çal���yor görünerek, Allahü teâlân�n indirdi�i �ncîli yok etdi. Dahâ sonra, Îsevîli�e teslîs (trinite) fikri sokuldu. Baba-o�ul-rûhülkuds diye, akl ve mant���n kabûl edemiyece�i bir îmân sistemi te'sîs edildi [kuruldu]. Hakîkî �ncîl gayb oldu�u için, sonradan ba'z� kimseler, �ncîller yazd�lar. (m. 325) senesinde toplanan �znik rûhban meclisi, mevcûd olan ellidört �ncîlden elli adedini ibtâl etdi. Geriye dört �ncîl kald�. Bunlar, Matta, Markos, Luka, Yuhannân�n yazd�klar� �ncîllerdir. Bolüsün yalanlar� ve Eflâtûnun ortaya atd��� teslîs (trinite) fikri, bu �ncîllerde de yer ald�. Barnabas ad�ndaki bir havârî, Îsâ aleyhisselâmdan i�itdiklerini ve gördüklerini, do�ru olarak yazd� ise de, bu Barnabas �ncîli yok edildi.

Büyük Kostantin, putperest iken, (m. 313) de h�ristiyanl��� kabûl etmi�di. 325 de, �znikde, 318 papaz� toplay�p, bütün �ncîllerin birle�dirilerek, bir �ncîl yaz�lmas�n� emr etmi� ise de, papazlar, dört �ncîl b�rakm��d�. Bunlara eski putperestlikden de birçok �ey sokulmu�du. Noel gecesinin y�lba�� olmas�n� da kabûl etmi�, h�ristiyanl�k resmî bir din olmu�du. [Îsâ aleyhisselâm�n �ncîlinde ve Barnabas�n yazd��� �ncîlde, Allahü teâlân�n bir oldu�u yaz�l� idi.] �stanbul piskoposu Atnas, teslîs tarafdâr� idi. Aryüs ismindeki bir papaz, dört �ncîlin yanl�� oldu�unu, Allahü teâlân�n bir oldu�unu, Îsâ aleyhisselâm�n, Onun o�lu de�il, kulu ve Peygamberi oldu�unu söyledi ise de, dinlemediler. Hattâ aforoz etdiler. Aryüs tevhîdi ne�r etdi ise de, çok ya�amad�. Y�llarca, Atnas ve Aryüs tarafdârlar�, birbirleri ile mücâdele etdiler. Sonradan birçok meclisler toplanarak, mevcûd dört �ncîlde, yeni yeni de�i�iklikler yap�ld�.

446 [m. 1054] senesinde, �ark kilisesi, Roma kilisesinden ayr�ld�. Roma kilisesine ba�l� olan h�ristiyanlara (katolik), �ark [�stanbul] kilisesine ba�l� olanlara (Ortodoks) denildi.

Sonra, Alman papaz� Luther Martin [m. 1483-1546], �talyadaki papa onuncu Leona ba�kald�rd�. 923 [m. 1517] senesinde Protestanl��� kurdu. Bu papaz, �slâm dînine kar�� da, çirkin hücûmlarda bulundu. Luther Martin ve Calvin, �ncîlleri dahâ da de�i�dirdiler. Böylece, akl ve hakîkat d���nda, bir din meydâna geldi.

Endülüs müslimânlar�n�n Avrupal�lara tutduklar� ���k ile, Avrupada bir rönesans [�slâhât] hareketi ba�lam��d�. Müslimânlardan aklî ilmleri ö�renen Avrupal� gençler, akl ve mant�k d��� olan h�ristiyanl��a kar�� isyân etdiler. H�ristiyanl��a kar�� yap�lm�� olan hücûmlar, �slâmiyyete kar�� yap�lamad�. Çünki �slâm dîni, teblîg edildi�i günden beri, bütün temizli�i ve sâfiyyeti ile durmakdad�r. �çinde akla, mant��a ve ilme ters dü�ecek hiçbir fikr ve bilgi yokdur. Kur'ân-� kerîm indirildi�inden beri, bir noktas� bile de�i�dirilmeden, aynen muhâfaza edilmi�dir.

Cevâb Veremedi; Önsöz

www.huzurpinari.com

ali zeki osmana�ao�lu