M�sl�man Nas�l Olmal�d�r 9

huzur p�nar�

muhammed masum farukî (rahmetullahialeyh)

 

110. cu MEKTÛB TERCEMES�

9

Kendinin ve âilesinin nafakas�n� temîn için çal��mak câizdir. Böyle çal��anlar, hadîs-i �erîflerde medh olundu. Selef-i sâlihîn, kendilerine bir kazanc yolu bulmu�lard�r. Çal��may�p, tevekkül etmek de iyidir. Fekat, kimseden bir�ey beklememesi �artd�r. Muhammed bin Sâlim, Hamâda �âfi’î kâd� idi. 697 h.de vefât etdi. Kendisine (Çal���p kazanal�m m�? Yoksa, tevekkül ederek otural�m m�?) denildikde, (Tevekkül, Resûlullah�n hâlidir. Kesb de, Onun sünnetidir. Tevekkül edemiyen kimsenin çal���p kazanmas� sünnetdir. Tevekkül edebilenin, ancak islâmiyyete ve müslimânlara hizmet için çal��mas� mubâh olur. Kesb [çal��mak] ile tevekkülün birlikde olmas�, her zemân iyidir) buyurdu. Çok yimemeli, az da yimemeli. Yimek, i’tidâl, tevassut mikdâr� olmal�d�r. Çok yimek, gev�eklik, tenbellik yapar. Az yimek, i�e ve ibâdete mâni’ olur. Hâce Muhammed Behâüddîn Nak�ibend “kuddise sirruh” 791 [m. 1389] da Buhârâda vefât etdi. (Doyuncaya kadar yi, ibâdetini güzel yap!) buyururdu. [Ac�kmadan önce ve doydukdan sonra yimemelidir.] Mühim olan �ey, ibâdetleri iyi, ne�eli yapmakd�r. Buna yard�mc� olan her�ey mubârekdir. Bunu bozan �eyler memnû’dur.
Her i�de iyi niyyet yapmal�d�r. Kalb ile hâlis [Allahü teâlâ emr etdi�i için] niyyet etmedikce, hiçbir ibâdete ba�lamamal�d�r. Fâidesiz [hele zararl� olan] �eylerle vakt geçirmemeli. [Îmân�, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olan ve �erî’ati ö�renip, bunlara göre amel eden sâlih kimseleri bulamayan] uzlet etmeli [ya’nî i�i ile, halâl kazanmakla, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar�n� okumakla, vaktlerini k�ymetlendirmelidir. Dînini bu kitâblardan ö�renmeyip de, kendi kafas�na, dü�üncesine göre inanan kimse ile ve böyle mezhebsizlerin kitâblar�na aldanan câhiller ile arkada�l�k etmemelidir. Evine, dinsizlerin, kâfirlerin, h�ristiyanl�k, yehûdîlik, ahlâks�zl�k zehrlerini saçan zararl� radyolar�, televizyonlar� sokmamal�d�r].

-devam edecek-

cevab veremedi- hakikat kitabevi

www.huzurpinari.com

huzurp�nar�