�m�m-� Rabb�n� "kuddise sirruh"

Huzur P�nar�

Buyurdular ki...(33)

�mâm-� Rabbânî "kuddise sirruh"

 

�mâm-� Rabbânî hazretleri buyuruyor ki:

Allahü teâlâ, sizi ve bizi, habîbi, sevgilisi ve Peygamberlerin en üstünü Muhammed aleyhisselâma tâbi’ olmakla �ereflendirsin! Ey merhametli karde�im! Dünyâ hayât� çok azd�r. Ebedî ve sermedî olan âhiret hayât�nda, dünyâda yapd�klar�m�z�n kar��l�klar�n� görece�iz. Bu dünyâda en mes’ûd kimse, k�sa ömründe, âhirete yarayacak i�leri yapan, uzun olan âhiret yolculu�una hâz�rlanan kimsedir. Allahü teâlâ, size insanlar�n ihtiyâclar�n� kar��layacak, onlar� adâlete ve râhata kavu�duracak bir makâm, bir vazîfe ihsân etmi�dir. Bu büyük ni’mete çok �ükr ediniz! Buna �ükr etmek, Allahü teâlân�n kullar�n�n ihtiyâclar�n� kar��lamakla olur. Kullara hizmet etmeniz dünyâ ve âhiret derecelerine kavu�man�za sebeb olacakd�r. Bunun için, Allahü teâlân�n kullar�na iyilik etme�e, güler yüz, tatl� dil ve güzel huy ile onlara kolayl�k gösterme�e çal���n�z! Bu çal��man�z, Allahü teâlân�n r�zâs�n� kazanman�za ve âh�retde yüksek derecelere kavu�man�za sebeb olacakd�r. Hadîs-i �erîfde, (�nsanlar Allahü teâlân�n �yâlidir, kullar�d�r. Kullar�na iyilik edenleri çok sever) buyuruldu. Müslimânlar�n ihtiyâclar�n� kar��laman�n ve onlar� sevindirmenin ve güzel huylu ve yumu�ak ve sabrl� olman�n fazîletini ve sevâblar�n� bildiren hadîs-i �erîfler çokdur. Bunlardan birkaç�n� yaz�yorum. Dikkat ile okuyunuz. Ma’nâs�n� iyi anlayamad���n�z olursa, dînini iyi bilen ve dînine sar�lm�� olan hakîkî âlimlerden sorunuz.

Müjdeci Mektûblar m.147