Cihan� Ayd�nlatan Nur 1
HUZUR PINARI
”�nsan sevece�i kimseyi iyi seçmeli, ona göre sevmeli...”
”Kim oldu�un de�il, kiminle oldu�un önemlidir...”
www.huzurpinari.com
www.serenityfountain.org

Bu gelen ilm-i ledün sultan�d�r.
Bu gelen tevhid ü irfan kânudur.
O (sallallahü aleyhi ve sellem), kitap kitap övülmü�tür.

Büyük, küçük hiçbir ilahi kitap yoktur ki, O'nu methetmesin. Vahiyle onun müjdesini getirir.

��te ilk insan ve ilk Peygamber Adem aleyhisselam'a gelen kitapç�ktan sat�rlar:

- O, yer ve gök ehlinin en do�rusudur. Cömertlikte en üstündür. Kalbi ipekten daha yumu�akt�r. Çok zaman hüzünlü ve çok zaman oruçludur. Hak tealan�n korkusu ile doludur. Hep Rabbine yalvar�r. Gündüzleri de ibadet eder. �nsanlarla birliktedir. Fakat dünya sevgisi gönlüne giremez. S�r saklar ve dostluklara vefa gösterir.

��te �dris Peygamber'in kitap��:

- O, insanlarla beraber olur. Onlar� a��rlar. O, Allah�n vaadinden asla �üphe etmez. Yüce mevlaya pek çok ibadet eder. Kullar�n suçlar�n� ba���lar.

Allah'�n "dostum" dedi�i büyük peygamber �brahim aleyhisselam'�n kitapç���:

- O, öyle bir kimsedir ki, insanlar� �ehvet uçurumuna dü�mekten korur. Kendisine yap�lan kötülükleri affeder, günahlar� örter.

��te Tevrat! Yüce Allah'la konu�tu�u için "Kelimullah" s�fatl� Musa Peygamber'in kitab�:

- O, gönlü çok zengin olan bir mübarek zatt�r. Yoksul, kimsesiz ve dü�künlerin sevgilisi ve koruyucusudur. Zenginlerin hasta kalplerini tedavi eden bir manevi tabibdir. Ya�l�lara hürmet eder. Çocuklara ac�r ve �efkatle davran�r. O güzellerin en güzeli, temizlerin en temizidir. Sohbetinin lezzetine doyum olmaz. Yumu�ak bir ses tonu ve güler yüz-tatl� dille anlat�r. Gaflet dolu kahkahalar yerine p�rlanta tebessümleri tercih eder. O, hükmederken çok adildir. Haks�z bir i� yapt��� görülmez. Sabr� �a��lacak kadar çoktur. Derdlere, belalara, s�k�nt�lara sabreder ve yine �ükreder. Fakat, Allah ve Resulüne inanmayan din dü�manlar� ile en amans�z �ekilde cenk eden bir bahad�rd�r. Sava� sonras�nda hürriyetini kaybeden esirlere kötülük yapmaz. Onlara ho� davran�r. O, surat�n� asmayan yüzü güleç bir insand�r. Öyle bir Peygamberdir ki, hiç bir kitap, kalem ve mektebe lüzum kalmadan bütün ilimler; bilgisi, gizli, aç�k her ilmi kucaklam�� olan ilim s�fatl� Allahü teala taraf�ndan her tafsilat� ile kendisine ö�retilmi�tir.

-Devam� var-

(Huzur P�nar� Mail Grubu)