Gül Bahçesinden Bir Demet -61 Yazdır E-posta
HUZUR PINARI
www.huzurpinari.com
www.serenityfountain.org
www.cocukpinari.com

(Sitelerimiz her gün güncellenmektedir)
Gül Bahçesinden Bir Demet -61


181. (Fâristen [yâni Îrândan] büyük âlimler hâsıl olacaktır.) [İzâle-tül-hafâ; Fâideli Bilgiler s.343] Şâh Veliyyullah-ı Dehlevî, (İzâle-tül-hafâ) kitâbında buyuruyor ki, Buhârî ve Müslim ve Tirmizî ve Ebû Dâvüd ve Nesâî ve İbni Mâce ve Dârimî ve Dâre-Kutnî ve Hâkim ve Beyhekî ve daha nice büyük hadîs âlimleri hep Fâriste yetiştikleri gibi, Ebüttayyib [Kâdı Tâhir Taberî] ve şeyh Ebû Hâmid [İsferâînî] ve şeyh Ebû İshak-ı Şîrâzî ve Cüveynî [Abdüllah bin Yûsüf ve oğlu] ve imâm-ül Haremeyn Abdülmelik bin Abdüllah Cüveynî ve imâm-ı Muhammed Gazâlî gibi fıkh âlimleri Fâriste yetişmişlerdir. Hattâ imâm-ı Ebû Hanîfe ve Mâverâ-ün-nehrdeki ve Horasandaki talebeleri de Fâris âlimleridir ve bu hadîs-i şerîfteki müjdeye dahildirler. Resûlullah, (Her yüz senede bir müceddid hâsıl olacaktır) buyurdu. Buyurduğu gibi, her yüz senede bir müceddid hâsıl olup, dîni kuvvetlendirdiler. Birinci yüzyılda, Ömer bin Abdülazîz, meliklerin zulmlerini kaldırıp, adaletin esaslarını kurdu. İkinci yüzyılda, imâm-ı Şâfi'î îman bilgilerini açıkladı ve fıkh bilgilerini ayırdı. Üçüncü yüzyılda Ebül-Hasen-i Eşarî Ehl-i sünnet bilgilerini şekllendirdi ve bid'at sahiplerini susturdu. Dördüncü asırda  Hâkim ve Beyhekî ve benzerleri, hadîs ilminin temellerini kurdular. Ebû Hâmid ve benzerleri de fıkh bilgilerini yaydılar. Beşinci asırda  imâm-ı Gazâlî yeni bir çığır açıp, fıkh, tasavvuf ve kelâm bilgilerinin birbirlerinden ayrı şeyler olmadıklarını bildirdi. Altıncı asırda , imâm-ı Fahrüddîn-i Râzî, kelâm bilgilerini yaydı. İmâm-ı Nevevî de fıkh bilgilerini yaydı. Böylece zemânımıza gelinceye kadar her asırda  bir müceddid gelerek dîni kuvvetlendirdi. Yukarıdaki hadîs-i şerîfi ve benzerlerini, olacak şeyleri haber veren mucizedir diyerek geçmemelidir. Bildirilen şeylerin önemini ve kıymetlerini de anlamalıdır.
 
182. (Müslümanların iyi gördüğü şeyi, Allahü teâlâ da iyi kabûl eder.) [Berîka; Fâideli Bilgiler s.377] Bu hadîs-i şerîfdeki müslüman, derin âlim, yâni müctehid olan müslüman demek olduğu, (Berîka)da yazılıdır. Bu âlimlerin bildirdiklerine uygun olmıyan şeyler, hiçbir zemân kabûl edilmez.
 
183. (Zâlimin zulmünü değiştiremiyen, oradan hicret etmelidir.) [Fâideli Bilgiler s.383]

 
www.huzurpinari.com
www.huzurpinari.net
www.huzurpinari.org
www.serenityfountain.org
www.cocukpinari.com
www.huzurpinaricocuk.com

(Sitelerimiz her gün güncellenmektedir)
HUZUR PINARI

 
< Önceki   Sonraki >